Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Τελευταία ενημέρωση : 3 Αυγούστου 2018

Η Ιστοσελίδα www.fighthoax.com ανήκει στην Εταιρεία με την επωνυμία FightHoax Ι.Κ.Ε., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 145715006000, ΑΦΜ:800956626-ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης (καλούμενη εφεξής ως «FightHoax», «εμείς», «εμάς», «μας»).

Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας («Όροι» ή «Όροι και Προϋποθέσεις») που περιέχονται εδώ καθώς και κάθε εφαρμοστέα νομοθεσία και κανονισμοί, διέπουν την πρόσβαση, τη χρήση και/ή πλοήγησή σε αυτή την Ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων της καθώς και του περιεχομένου εντός της (καλούμενων συνολικά ως η «Ιστοσελίδα») και η πρόσβαση, χρήση και πλοήγηση στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων χρήσης από το Χρήστη.

Καλούμε όλους τους Χρήστες μας να διαβάσουν τους Όρους Χρήσης προσεκτικά πριν επισκεφτούν ή χρησιμοποιήσουν την Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε ρητά ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ότι δεσμεύεστε από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Παρακαλούμε σημειώστε ότι άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τη FightHoax ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους χρήσης και πολιτικές.

Θα πρέπει να συμβουλεύεστε συχνά τους παρόντες Όρους, καθώς μέρος αυτών ή ολόκληροι οι Όροι μπορεί να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση ή προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση για πληροφόρηση εκ μέρους μας σχετικά με την τροποποίηση αυτή, εκτός από την ανάρτηση τους στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Τόσο οι παρόντες Όροι και οι Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών αποτελεί το συμβατικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση μεταξύ του Χρήστη και της FightHoax οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή. Σε περίπτωση διαφωνίας ή εναντίωσης ενός Χρήστη με μέρος αυτών ή με όλους τους παρόντες Όρους, ο Χρήστης καλείται να απέχει από την πρόσβαση, ή την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή από πραγματοποίηση οποιαδήποτε άλλης ενέργειας σε αυτή, καθώς για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, η αποδοχή του συνόλου των Όρων Χρήσης θα πρέπει να είναι ανεπιφύλακτη.

Αλλαγές στην Ιστοσελίδα

Η FightHoax διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

a) να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει μέρος ή ολόκληρο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας·

b) να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει μέρος ή ολόκληρη τη διεπαφή (interface), δομή ή τη διαμόρφωση της Ιστοσελίδας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της και να

c) περιορίσει την πρόσβαση, να ακυρώσει, να αναστείλει, μόνιμα ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία ολόκληρης της Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής, ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία αιτιολόγηση και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Χρήστη της Ιστοσελίδας κατά τη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς να φέρει σχετική ευθύνη.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικά Σήματα

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο λογισμικό και σε όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην παρούσα Ιστοσελίδα, όπως μεταξύ άλλων, αλλά όχι περιοριστικά, στις εικόνες, κείμενο, γραφικά, βίντεο, ηχητικό περιεχόμενο, λογότυπα και εικονίδια κουμπιών καθώς και στον τρόπο της διαρρύθμισης και σύνταξης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά είτε στη FightHoax Ι.Κ.Ε. είτε σε ετέρους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα.

Η εμφάνιση και η προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβαση και/ή εκχώρηση άδειας και/ή δικαιώματος χρήσης του. Οι χρήστες λαμβάνουν μόνο περιορισμένη άδεια, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στους παρόντες όρους, για το σκοπό προβολής και λήψης του υλικού που περιέχεται στην παρούσα Ιστοσελίδα μόνο για σκοπούς μη εμπορικούς και πληροφόρησης και για προσωπική χρήση. Τόσο οι Χρήστες όσο και οποιοσδήποτε τρίτος υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται στην ενότητα 3 παρακάτω.

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι σήματα που έχουν κατοχυρωθεί και ανήκουν είτε στη FightHoax είτε σε τρίτους δικαιούχους συνεργάτες της οι οποίοι μπορεί να είναι ή να μην είναι συνδεδεμένες με εμάς Εταιρείες, ή να χρηματοδοτούνται από εμάς ανεξάρτητα από το αν επισημαίνονται ως τέτοια, φέροντας το σύμβολο ®. Ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διαθέτει και δεν αποκτά καμία άδεια, ή συγκατάθεση χρήσης με κανέναν τρόπο, των εμπορικών σημάτων της FightHoax ή των συνεργατών της, για οποιοδήποτε εμπορικό ή άλλο σκοπό άνευ της ειδικής έγγραφης άδειας της FightHoax ή των αντίστοιχων δικαιούχων τους. Η FightHoax διατηρεί επίσης αποκλειστικά δικαιώματα επί του domain name της ηλεκτρονικής σελίδας fighthoax.com.

Περιορισμοί στη Χρήση

Στο Χρήστη παρέχεται μια μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης. Ο Χρήστης οφείλει ρητά και εμφατικά να απέχει από όλα τα παρακάτω:

- Από το να δημοσιεύει σε οποιοδήποτε μέσο, να πωλεί, να διανέμει, να αντιγράφει εν όλω ή εν μέρει, να μεταβιβάζει, να μεταβάλλει, να αποθηκεύει, να αναδημοσιεύει, να τροποποιεί, να αναπαράγει και να εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, μέρος του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα·

- Από το να προβαίνει σε αποσυμπίληση, ανακατασκευή, ή δημιουργία παραγώγων έργων χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε λογισμικό ή συνοδευτικά έγγραφα που παρέχονται από τη Fighhoax ή ετέρους νομίμους δικαιούχους·

- Από το να χρησιμοποιεί την παρούσα Ιστοσελίδα παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, ή με τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη και ζημιές στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματικό φορέα·

- Από το να εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια εξόρυξης δεδομένων (data mining), συλλογής δεδομένων (data harvesting), εξαγωγής δεδομένων (data extracting) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε ενέργεια σε σχέση με την παρούσα Ιστοσελίδα ή κατά τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας·

- Από το να χρησιμοποιεί αυτή την Ιστοσελίδα για να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διαφημιστική ενέργεια ή δραστηριότητα εμπορική προώθησης·

- Από το να αντιγράφει, τροποποιεί ή παραχωρεί/διανέμει δικαιώματα ή περιεχόμενο από τις yπηρεσίες ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα εμπορικά σήματά μας, τοποθετώντας πλαίσια ή χρησιμοποιώντας την τεχνική πλαισίων προκειμένου να τοποθετήσει σε πλαίσιο οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες πληροφορίες της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφοποίησης), ή από το να χρησιμοποιεί «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση εμπορικές επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της fightHoax χωρίς τη γραπτή της συγκατάθεση·

- Από το να αναρτά αναληθές, ανακριβές, παραπλανητικό ή δυσφημιστικό περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων)·

- Από το να προβαίνει σε ενέργειες reverse engineering, αποσυμπίλησης, αποσυναρμολόγησης ή άλλως από το να προσπαθεί να ανακαλύψει τον πηγαίο κώδικα της Ιστοσελίδας·

- Από το να εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια η οποία ενδέχεται να βλάψει τη φήμη της FightHoax ή συνιστά αθέμιτη εκμετάλλευσή της ή από το να δημιουργεί οποιαδήποτε σύνδεση που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση του Χρήστη ή τρίτου με τη FightHoax ή έγκριση ή υποστήριξη από τη FightHoax όταν δεν υφίσταται.

- Από το να δημιουργεί οποιοδήποτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Η FightHoax επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης, αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη.

- Από το να εμποδίζει την λειτουργία της Ιστοσελίδας και να αντικαθιστά ή τροποποιεί το περιεχόμενο της (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα κλπ)

- Από το να διαπράτει ή να διευκολύνει αξιόποινες πράξεις, να μεταδίδει ιούς, trojans, ιούς τύπου worms, logic bombs, και από το να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εν γένει ενέργεια, , η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της Ιστοσελίδας.

Περιεχόμενο που δημιουργούν οι Χρήστες

Στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης με τον όρο «Περιεχόμενο που δημιουργούν οι Χρήστες» νοείται κάθε αρχείο ήχου, βίντεο, κείμενο, εικόνα ή άλλο υλικό που ένας χρήστης επιλέγει να προβάλει στην παρούσα Ιστοσελίδα. Σχετικά με το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους Χρήστες, με την προβολή του από αυτούς παραχωρούν στην FightHoax μία απεριόριστη, μη αποκλειστική, χωρίς λήξη, παγκόσμια, αμετάκλητη, απαλλαγμένη από τέλη πνευματικής ιδιοκτησίας και δυνάμενη να παραχωρηθεί περαιτέρω, άδεια να χρησιμοποιεί, επαναχρησιμοποιεί, αντιγράφει, προσαρμόζει, δημιουργεί συντομεύσεις, τροποποιεί, διανείμει, μεταβάλλει, μεταφράζει, δημοσιεύει, εκτελεί, προβάλλει, αναπτύσσει, αναπαράγει, επικοινωνεί στο κοινό και να καθιστά το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι Χρήστες διαθέσιμο σε οποιαδήποτε μορφή, και/ή σε οποιοδήποτε μέσο (είτε ήδη γνωστό είτε μελλοντικό).

Όταν προβάλλετε κάθε περιεχόμενο που δημιουργείτε σαν Χρήστης, δεσμεύεστε να μη περιλαμβάνετε σε αυτό οποιοδήποτε υλικό το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε εθνική ή διεθνή νομοθεσία, ή θεωρείται ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam) ή του οποίου δεν έχετε την αποκλειστική κυριότητα ή για το οποίο δεν έχετε άδεια χρήσης και το οποίο παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Η FightHoax δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύει οποιοδήποτε περιεχόμενο δημιουργείται από τους Χρήστες και επιφυλάσσεται του δικαιώματος της κατά τη διακριτική της ευχέρεια να καταργεί, επεξεργάζεται, να διαγράφει οποιοδήποτε τέτοιου είδους περιεχόμενο από την παρούσα ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση.

Κάθε ανάρτηση πληροφοριών στο ή μέσω του FightHoax.com αποτελεί γνώμη του προσώπου και μόνο που έκανε τη δημοσίευση και δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της FightHoax ούτε αποτελεί οποιασδήποτε μορφής σύσταση, έγκριση, αποδοχή του υλικού που δημοσιεύτηκε από τους Χρήστες μας. Εάν βασίζεστε σε πληροφορίες που δημοσιεύονται από άλλους Χρήστες, το πράττετε με δική σας ευθύνη.

Γενικές διατάξεις

Προστασίας Ιδιωτικότητας

Ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες για τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας και για τρίτα πρόσωπα (όπως, ενδεικτικά, δεδομένα χρήσης της Ιστοσελίδας που συλλέγονται με αυτοματοποιημένα μέσα) προκειμένου, μεταξύ άλλων σκοπών, να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας και πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε. Συνεπώς, παρακαλούμε μελετήσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Απορρήτου και Cookies μας, από την οποία αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε ως προϋπόθεση για την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας.

Η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Cookies ενσωματώνεται με την αναφορά της στους παρόντες Όρους χρήσης.

Η παρούσα Ιστοσελίδα συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων (links) με άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δε σχετίζονται με τη FightHoax και το περιεχόμενο δεν ελέγχεται, επεξεργάζεται ή παρακολουθείται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Οι σύνδεσμοι αυτοί είναι διαθέσιμοι μόνο για λόγους διευκόλυνσης των Χρηστών: δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ότι αποτελούν ειδική ή σιωπηρή έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που παρέχονται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες στις οποίες μπορεί να μεταφερθεί ο Χρήστης μέσω των υπερσυνδέσμων. Συνεπώς, η FightHoax δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, την αλήθεια, την ακρίβεια ή την ποιότητα του περιεχομένου που αναρτάται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και δεν φέρει ευθύνη, άμεσα ή εμμέσως, για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί α προκληθεί εξαιτίας ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιαδήποτε υλικά αγαθά ή υπηρεσίες διαθέσιμες σε ή μέσω τέτοιων Ιστοσελίδων τρίτων Ομοίως, το FightHoax δεν μπορεί να ελέγξει την τυχόν συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτή τη συλλογή και την επεξεργασία.

Όταν ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και Προυποθέσεις Χρήσης καθώς και η Πολιτική Απορρήτου κάθε συγκεκριμένης Ιστοσελίδας. Η πρόσβαση και η χρήση περιεχομένου τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, του περιεχομένου και των υπηρεσιών που περιέχονται ή διατίθενται μέσω τρίτων, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Αποποίηση Εγγυήσεων

Οι Πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα. To περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει οποιουδήποτε είδους συμβουλή ή καθοδήγηση προς τους Χρήστες μας. Παρ’ όλο που καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτή την Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, αξιόπιστες και επικαιροποιημένες, ουδεμία εγγύηση παρέχουμε οποιουδήποτε είδους, ρητή η σιωπηρή, σχετικά με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, την πληρότητα, ακρίβεια, επικαιρότητα των πληροφοριών και του υλικού που περιέχονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, σιωπηρών εγγυήσεων αναφορικά με την εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίαση, ορθότητα συστήματος, ακρίβεια των δεδομένων, απαλλαγής από ιούς ή άλλον επιβλαβή κώδικα. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα» και δεν παραχωρείται καμία άδεια χρήσης στον Χρήστη δυνάμει αυτών των αποποιήσεων ευθύνης.

Περιορισμός Ευθύνης

Η FightHoax καθώς και οι υπάλληλοι, διευθυντές και εργαζόμενοί της αποποιούνται κάθε ευθύνη για αποθετικές, ενδεχόμενες και έμμεσες ζημιές ή για διαφυγόν κέρδος οι οποίες περιλαμβάνουν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, διακοπή δραστηριότητας, ζημιά στη φήμη ή την υπόληψη ή κάθε άλλη ζημιά, ανεξαρτήτως φύσης, που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της ή από την αδυναμία χρήσης ή πρόσβασης στην Ιστσελίδα, ή μέσω της χρήσης του και της εξάρτησης από τις πληροφορίες που παρέχονται είτε άμεσα είτε έμμεσα από την Ιστοσελίδα μας, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή προκύπτουν εξ αδικοπραξίας ή εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο.

Επιπλέον, η FightHoax δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναστολής της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα για λόγους πέραν του ελέγχου της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας, ή σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημιά οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της FightHoax, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνο για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημιάς του ζημιωθέντος που αποδεδειγμένα προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και στην υπαίτια πράξη ή παράλειψή της. Σε περίπτωση αμέλειας, η οποιαδήποτε ζημιά περιορίζεται στο ποσό των χιλίων Ευρώ (1.000€). Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης τους οποίους αναγωνρίζει και αποδέχεται ο Χρήστης της Ιστοσελίδας στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Αποζημίωση

Ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, υπερασπιστεί και να απαλλάξει τη FightHoax και τους διευθυντές και εργαζόμενους της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, ζημιές, απώλειες, ευθύνη και/ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που προκύπτουν εξαιτίας και με αφορμή την παραβίαση από αυτόν των παρόντων Όρων Χρήσης, μπορεί να υποστεί η Εταιρεία από τυχόν παραβίαση από αυτόν των παρόντων Όρων που μπορεί να διαταράξει την πρόσβαση ή /και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας FightHoax.com, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε περιεχομένου δημοσιεύει στο FightHoax.com ή οποιασδήποτε ευθύνης μπορεί να προκύωει ως αποτέλεσμα της χρήσης του FightHoax.com από αυτόν.

Τελικές Διατάξεις

Συνολική Συμφωνία

Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (τη FightHoax και τους Χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιοωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα στο Χρήστη και στη FightHoax.

Διαχωρισμός

Σε περίπτωση που κάποιος όρος θεωρηθεί καταχρηστικός ή ακυρωθεί δυνάμει οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, αυτή η καταχρηστικότητα ή η ακυρότητα δεν θα καταστήσει και τους υπόλοιπους παρόντες Όρους ως καταχρηστικούς ή άκυρους στο σύνολό τους και ο εν λόγω όρος θα διαγραφεί χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπό-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

Παραίτηση

Οποιαδήποτε τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου. Οποιαδήποτε παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης θα παράγει έννομες συνέπειες μόνο εάν γίνει εγγράφως και υπογραφεί από τα μέρη.

Αναφορές-Επικεφαλίδες

Στους παρόντες όρους, λέξεις οι οποίες εμφανίζονται μετά τις εκφράσεις «περιλαμβάνει», «συμπεριλαμβανομένου», «άλλο», «για παράδειγμα», «όπως», «συγκεκριμένα» δεν θα περιορίζουν το νόημα των λέξεων που εμφανίζονται πριν από την έκφραση αυτή. Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες όρους και Προϋποθέσεις τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.

Τροποποίηση

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν ή μεταβληθούν από εμάς ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης, έχετε την ευθύνη να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους αυτούς για τυχόν μεταβολές και/ή ενημερώσεις και οφείλετε να τους διαβάζετε κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές είτε μέσω ενημέρωσής σας στην Ιστοσελίδα είτε ειδοποιώντας σας μέσω e-mail. Εξακολουθώντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μετά τις αλλαγές αυτές, αυτό υποδεικνύει ότι ότι αποδέχεστε τις εν λόγω αλλαγές.

Εκχώρηση

Απαγορεύεται να εκχωρήσετε, να παραχωρήσετε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά που απορρέουν από τους παρόντες Όρους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Ο Χρήστης και η FightHoax συμφωνούν με την αποδοχή των Όρων και των Προϋποθέσεων ότι υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για περαιτέρω πληροφορίες για εμάς ή εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προυποθέσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@fighthoax.com.

FightHoax I.K.E.

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 145715006000

ΔΟΥ: Α’ Θεσσαλονίκης

ΑΦΜ: 800956626