Δήλωση Απορρήτου και Cookies

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018

Στη FightHoax Ι.Κ.Ε. σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων και δεσμευόμαστε για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών στην Ιστοσελίδα μας www.fighthoax.com ( οι “Χρήστες»).

Εισαγωγή

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Cookies έχει συνταχθεί με βάσει τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 13/14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα Δήλωση προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως τη νομική βάση που χρησιμοποιούμε κάθε φορά προκειμένου να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την πρόσβαση, χρήση ή πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας, πώς χρησιμοποιούμε στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά, σε ποιον ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε και τα σχετικά δικαιώματα που έχετε ως προς αυτά.

Η παρούσα Δήλωση αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και οποιασδήποτε άλλης Πολιτικής υιοθετηθεί από την Εταιρεία. Η εν λόγω Δήλωση αναφέρεται αποκλειστικά την παρούσα Ιστοσελίδα, εάν δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό μέσα στο παρόν έγγραφο και δεν διέπει τη χρήση από εσάς άλλων Υπηρεσιών μας οι οποίες ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικές Πολιτικές.

Θα τηρούμε πάντοτε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και θα συμμορφωνόμαστε με όλες τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως είναι κάθε φορά σε ισχύ σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σε καμία περίπτωση δεν θα λάβουμε από εσάς περισσότερα προσωπικά δεδομένα από αυτά που είναι απαραίτητα για κάθε σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και δεν θα χρησιμοποιήσουμε ή διαμοιραστούμε τις πληροφορίες σας με κανέναν εκτός από ότι περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Cookies.

Ενημέρωση της παρούσας Δήλωσης

Η παρούσα Δήλωση μπορεί να ανανεώνεται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ανά χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα προς συμμόρφωση με τυχόν νέες απαιτήσεις που επιβάλλονται από εφαρμοστέα νομοθεσία ή νέες τεχνικές απαιτήσεις και για το λόγο αυτό σας ζητάμε να ελέγχετε συχνά για την τελευταία ενημέρωση της Δήλωσης η οποία εμφανίζεται στην «Τελευταία Ενημέρωση» στην αρχή της Δήλωσης. Εάν πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (όπως ορίζονται στην παρούσα) με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που δηλώθηκε σε εσάς κατά τη χρονική στιγμή της συλλογής, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας πληροφορήσουμε σχετικά είτε με σχετική ενημέρωση στην Ιστοσελίδα μας είτε αποστέλλοντάς σας σχετικό e-mail.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

O Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια της ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

Η Εταιρεία με την επωνυμία FightHoax Ι.Κ.Ε., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 145715006000, ΑΦΜ:800956626-ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης (καλούμενη εφεξής «FightHoax», «εμείς», «εμάς», «μας»).

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα. Τα δεδομένα αυτά δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία είναι ανώνυμα.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς όταν επισκέπτεστε και πλοηγήστε στην Ιστοσελίδα μας, όπως περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, συμπεριλαμβανομένων:

- Προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα, επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επωνυμία της εταιρείας στην οποία εργάζεστε/την οποία εκπροσωπείτε (προαιρετικό πεδίο) ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με εσάς που μπορεί να περιέχονται σε επικοινωνίες που μας αποστέλλετε σχετικά με ερωτήσεις σας, παράπονα και άλλα αιτήματα μέσω των καναλιών επικοινωνίας μας (πχ. χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην Ιστοσελίδα μας, καλώντας μας στον τηλεφωνικό μας αριθμό είτε αποστέλλοντας μας e-mail). Περαιτέρω, ενδέχεται να λάβουμε τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας όταν οικειοθελώς συμπληρώνετε την αίτηση της Ιστοσελίδας μας για να γίνετε beta partner μας.

- Δεδομένα χρήσης σχετικά με την πρόσβαση και την συμπεριφορά των Χρηστών κατά την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα μας που συνιστούν προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται αυτόματα μέσω της Ιστοσελίδας μας (με τη χρήση cookies ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης), τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις διευθύνσεις IP. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, μέσω της χρήσης cookies, - ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης- από την Ιστοσελίδα μας ή από υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται από την παρούσα Ιστοσελίδα, παρακαλούμε ανατρέξτε παρακάτω στην Ενότητα 8.

Σε γενικές γραμμές, κάθε φορά που επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, το κάνουμε βάσει μιας εκ των «προϋποθέσεων» του νόμου (ή νομικής βάσης) για την εν λόγω επεξεργασία. Θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους Χρήστες μόνο εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

- εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντά μας (ή συμφέροντα τρίτων) και τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματα σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας, συντήρησης, ασφάλειας και βελτίωσης της Ιστοσελίδας μας και της εμπειρίας των χρηστών μας σε αυτή, της ανάλυσης δεδομένων χρήσης, της διεκπεραίωσης τυχόν αιτημάτων σας και της θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, θα προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή και με τρόπο που δεν είναι δυσανάλογος και σέβεται τα δικαιώματα σας περί ιδιωτικότητας και εσείς θα έχετε δικαίωμα εναντίωσης όπως εξηγείται στην ενότητα «Τα Δικαιώματά σας» παρακάτω·

- εάν η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης με το Χρήστη και/ή για τυχόν σχετικές προ-συμβατικές υποχρεώσεις πριν από αυτή·

- εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο υπόκεινται η Εταιρεία μας (π.χ. υποχρέωση αποκάλυψης πληροφοριών σε αρχές επιβολής του νόμου ή σε φορολογικές αρχές)·

- εάν η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των Χρηστών για έναν ή περισσότερους σκοπούς (π.χ. όπου οι Χρήστες μας συναινούν στο να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία «newsletters»)

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να παρέχουμε ειδικότερες πληροφορίες ως προς τη νομική βάση που ισχύει για κάθε επεξεργασία, επομένως, ένα θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις νομικές βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@fighthoax.com.

FightHoax Newsletter

Έχετε την επιλογή κατά την υποβολή αιτήματος να γίνετε beta συνεργάτης μας, να επιλέξετε επίσης να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία (newsletters). Εάν μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας στέλνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το newsletter μας το οποίο περιέχει νέα, ενημερώσεις, πληροφορίες σχετικά με γεγονότα ή σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα σας και προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι διατηρείτε τον έλεγχο της διαχείρισης των ενεργειών εμπορικής προώθησης που απευθύνονται σε εσάς:

- Θα λάβουμε μέτρα για να περιορίσουμε την εμπορική προώθηση σε εύλογο και αναλογικό επίπεδο και θα σας αποστέλλουμε μόνο επικοινωνίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν·

- Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το FightHoax newsletter μπορείτε να μας ζητήσετε να μη σας αποστέλλουμε τη σχετική εμπορική επικοινωνία, ακολουθώντας τον σύνδεσμο «διαγραφή» που θα βρείτε σε όλα τα emails που λαμβάνετε από εμάς. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@fighthoax.com.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για τους Χρήστες μας, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση, με τρίτους στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας και πάντοτε με τρόπο που να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς δεν υπόκεινται σε παράνομη επεξεργασία, ήτοι δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται κατωθι:

- Με τρίτους υπεργολάβους και/ή παρόχους υπηρεσιών που μπορεί να παρέχουν για λογαριασμό της FightHoax τεχνικές, λειτουργικές και εμπορικές υπηρεσίες, όπως είναι ενδεικτικά η φιλοξενία της Ιστοσελίδας, η τεχνική υποστήριξη, οι υπηρεσίες αποστολής newsletters, η ανάλυση δεδομένων ή άλλες ενίοτε υποστηρικτικές υπηρεσίες, αποκλειστικά για το σκοπό της παροχής των ως άνω υπηρεσιών σε εμάς, τους οποίους τρίτους θεωρούμε ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας.

- Με τους συμβούλους μας (συμπεριλαμβανομένων οικονομικών, νομικών και άλλων συμβούλων) στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της Εταιρείας μας.

- Με ειδικούς διαδόχους: Σε περίπτωση που η FightHoax υποβληθεί σε μια επιχειρηματική αλλαγή, όπως συγχώνευση, Joint Venture, εξαγορά από άλλη εταιρεία, ή πώληση όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της, μπορεί να μεταβιβάσει όλες τις πληροφορίες και δεδομένα των Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών, στο διάδοχο οργανισμό σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής. Εάν επέλθουν σημαντικές αλλαγές στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της FightHoax ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής μετάβασης, η FightHoax θα σας ενημερώσει πριν από τη μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας.

Επιπλέον, θα ανταποκριθούμε σε αιτήματα αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων όταν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας και/ή να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία, απόφαση δικαστηρίου, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή κάθε άλλη νομική διαδικασία που μπορεί να μας επιδοθεί.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στα γραφεία λειτουργίας μας, και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εδρεύουν τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία, όπως οι υπεργολάβοι μας. Ανάλογα με την τοποθεσία κάθε Χρήστη, ενδέχεται η διαβίβαση δεδομένων να περιλαμβάνει μεταφορά τους σε χώρα διαφορετική από τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Χρήστης. Εάν μία τέτοια διαβίβαση λάβει χώρα σε ένα κράτος που βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και η τρίτη χώρα δεν παρέχει επαρκές επίπεδο ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν στην τρίτη χώρα αυτή μόνο εφόσον εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων δυνάμει σύμβασης διαβίβασης δεδομένων ή εάν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται ρητά από την Ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία.

Χρόνος Διατήρησης των δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως αυτοί περιγράφονται στη παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Cookies. Γενικά, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από το τέλος της σχέσης μας με τους Χρήστες ή από την τελευταία επικοινωνία μας με εσάς. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης πρότασης:

- Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς σχετικά με την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ της Εταιρείες και του Χρήστη θα διατηρηθούν έως ότου η εν λόγω σύμβαση εκπληρωθεί.

- Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που αφορούν έννομα συμφέροντά μας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι εν λόγω σκοποί.

Μπορεί να έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα οποτεδήποτε ο Χρήστης μας έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για μια τέτοια επεξεργασία, αρκεί η συγκατάθεση αυτή να μην έχει ανακληθεί ή έως ότου μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή τροποποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες από εμάς. Περαιτέρω, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση μία νομικής, κανονιστικής, φορολογικής ή λογιστικής υποχρέωσής μας ή κατόπιν σχετικής εντολής από μία αρχή.

Μόλις λήξει το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας, αυτά θα διαγραφούν. Επομένως, τα δικαιώματα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης και φορητότητας των δεδομένων δεν θα μπορούν να ασκηθούν μετά τη λήξη της ως άνω περιόδου διατήρησης.

Απόρρητο παιδιών

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω από το ελάχιστο όριο νόμιμης ηλικίας σύμφωνα με τα σχετικά όρια που προβλέπονται στη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων στο κράτος κατοικίας του. Εάν είστε νεώτεροι από το ελάχιστο όριο νόμιμης ηλικίας παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε και μην παρέχετε πληροφορίες στην παρούσα Ιστοσελίδα ή μέσω καμίας από τις λειτουργίες της και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από παιδί κάτω από το ελάχιστο όριο νόμιμης ηλικίας θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν έχει δοθεί σχετική συγκατάθεση ή εξουσιοδότηση από τον κηδεμόνα του παιδιού.

Cookies

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies. Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων, που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη από ένα διακομιστή Internet και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη για να επιτρέψει στον ιστοσελίδα να αναγνωρίζει τον χρήστη, όταν επισκέπτεται ξανά την ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον ίδιο υπολογιστή και το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο είτε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του («session cookie») ή και για επόμενες επισκέψεις («μόνιμο cookie»). Τα session cookies αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη έως ότου αυτός αποσυνδεθεί ή έως ότου ο χρήστης αποχωρήσει από μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή έως ότου απενεργοποιηθεί το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης Internet), ενώ τα μόνιμα cookies παραμένουν στη συσκευή του χρήστη έως ότου διαγραφούν ή έως ότου επέλθει μια καθορισμένη προθεσμία. Άλλα παρόμοια αρχεία (ή τεχνολογίες παρακολούθησης) λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και σε αυτήν την Πολιτική, η FightHoax χρησιμοποιεί τη λέξη «cookie» για να υποδηλώσει όλα τα αρχεία, που συλλέγουν πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο.

H FightHoax χρησιμοποιεί cookies τα οποία έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας από τρίτους («Cookies τρίτων»). Τα εν λόγω Cookies τρίτων μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο και να μπορούμε να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά των Χρηστών μας και να έχουμε επίγνωση σχετικά με την ποιότητα, απόδοση και αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας μας.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τη λίστα με τα Cookies τρίτων που χρησιμοποιούμε και πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά ή τις επιλογές προκειμένου να τα απενεργοποιήσετε.

Google Analytics (Google Inc.)

Η Google Analytics είναι μία υπηρεσία ανάλυσης του διαδικτύου που παρέχεται από την Google Inc. (“Google”). Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση της Υπηρεσίας μας, να συντάσσει αναφορές ως προς τις δραστηριότητές της και να τις διαμοιράζεται με άλλες υπηρεσίες Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για να εντάξει και να προσωποποιήσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου της. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για διαδικτυακή διαβούλευση προς τη FightHoax και διαμοιράζονται μόνο με τη Google Analytics η οποία είναι εξουσιοδοτημένη να τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης στη FightHoax.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης. Ειδικότερα, μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, τα κάτωθι δεδομένα μπορεί να συλλεχθούν: (i) τα domain names των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες της Ιστοσελίδας, (ii) οι διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), (iii) ο χρόνος αίτησης, (iv) η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στον server, (v) το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, ο αριθμητικός κώδικας που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κ.λ.π.), (vi) η χώρα προέλευσης, (vii) οι λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείται από το Χρήστη, (viii) διάφορες λεπτομέρειες χρόνου ανά επίσκεψη (π.χ. χρόνος που δαπανάται σε κάθε επιμέρους σελίδα του Ιστοτόπου), (ix) άλλες παράμετροι σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή/και το ΙΤ περιβάλλον του Χρήστη.

Τόπος επεξεργασίας: Η.Π.Α. - Πολιτική Απορρήτου - Απενεργοποίηση.

Πιστοποίηση της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ.

Hotjar Form Analysis & Conversion Funnels (Hotjar Ltd.)

Η Hotjar είναι μία υπηρεσία ανάλυσης που παρέχεται από την Hotjar Ltd. H Hotjar σέβεται τις γενικές ρυθμίσεις «Μη παρακολούθησης» των προγραμμάτων περιήγησης. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μη συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή είναι μία ρύθμιση που είναι διαθέσιμη σε όλα τα μεγάλα προγράμματα περιήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με απενεργοποίηση της υπηρεσίες Hotjar μπορείτε να βρείτε εδώ.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και Δεδομένα Χρήσης

Τόπος Επεξεργασίας: Μάλτα - Πολιτική Απορρήτου - Απενεργοποίηση.

Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)

Η Hotjar είναι μία υπηρεσία καταγραφής και θερμικής παρακολούθησης που παρέχεται από την Hotjar Ltd. Οι υπηρεσίες χαρτογράφησης θερμότητας χρησιμοποιούνται προκειμένου να υποδεικνύουν τις περιοχές μιας ιστοσελίδας στις οποίες οι Χρήστες συχνότερα μετακινούν το ποντίκι τους ή κάνουν κλικ. Αυτό δείχνει που βρίσκονται τα σημεία ενδιαφέροντος τους. Οι υπηρεσίες αυτές καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση και την ανάλυση της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο και την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των Χρηστών. H Hotjar σέβεται τις γενικές ρυθμίσεις «Μη παρακολούθησης» των προγραμμάτων περιήγησης. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μη συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή είναι μία ρύθμιση που είναι διαθέσιμη σε όλα τα μεγάλα προγράμματα περιήγησης.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές ενδέχεται να καταγράφουν περιόδους σύνδεσης και να τις διαθέτουν για μελλοντική οπτική αναπαραγωγή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με απενεργοποίηση της υπηρεσίες Hotjar μπορείτε να βρείτε εδώ.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies, Δεδομένα Χρήσης και διάφοροι άλλοι τύποι δεδομένων που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου της Υπηρεσίας.

Τόπος Επεξεργασίας: Μάλτα - Πολιτική Απορρήτου - Απενεργοποίηση.

Hotjar Poll & Survey widgets (Hotjar Ltd.)

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στους Χρήστες να αλληλεπιδρούν με πλατφόρμες διαδικτυακών ερευνών τρίτων απευθείας από τις σελίδας της παρούσας Ιστοσελίδας. Εάν μία από τις υπηρεσίες αυτές είναι εγκατεστημένη, μπορεί να συλλέγει δεδομένα Χρήσης και περιήγησης στις σελίδες στις οποίες είναι εγκατεστημένη, ακόμη και εάν οι Χρήστες δεν χρησιμοποιούν ενεργά την υπηρεσία. Οι υπηρεσίες Hotjar Poll & Survey widgets επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με την πλατφόρμα Hotjar που παρέχεται από την Hotjar Ltd. H Hotjar σέβεται τις γενικές ρυθμίσεις «Μη παρακολούθησης» των προγραμμάτων περιήγησης. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μη συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή είναι μία ρύθμιση που είναι διαθέσιμη σε όλα τα μεγάλα προγράμματα περιήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με απενεργοποίηση της υπηρεσίες Hotjar μπορείτε να βρείτε εδώ.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies, Δεδομένα Χρήσης και διάφοροι άλλοι τύποι δεδομένων.

Τόπος Επεξεργασίας: Μάλτα - Πολιτική Απορρήτου - Απενεργοποίηση.

Ασφάλεια

Λαμβάνουμε και διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στην πρόληψη και μείωση κάθε κινδύνου μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης, ή τυχαίας καταστροφής προσωπικών δεδομένων κατάλληλων ανάλογα με τη φύση των σχετικών πληροφοριών. Όπου εφαρμόζεται, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση των πληροφοριών που παρέχετε.

Ζητούμε πάντοτε επίσης, από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με αυστηρές υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων και ασφαλείας. Παρόλο που λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς η ασφάλεια των πληροφοριών εξαρτάται εν μέρει και από την ασφάλεια του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνείτε μαζί μας και τα συστήματα προστασίας που χρησιμοποιείτε, αποδέχεστε τους εγγενείς κινδύνους ασφαλείας των συναλλαγών μέσω Διαδικτύου και δεν θα θεωρήσετε τη FightHoax ή τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της υπευθύνους για οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων, εκτός αν οφείλεται σε δική μας αμέλεια.

Για την καλύτερη δυνατή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός των ορίων του ελέγχου μας, η συσκευή σας θα πρέπει να προστατεύεται (π.χ. από ενημερωμένα συστήματα προστασίας από ιούς) και ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων δικτύου (όπως, για παράδειγμα, τείχος προστασίας και φιλτράρισμα κατά του spam).

Τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα ενημέρωσης

Οφείλουμε να σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλουμε τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά τί δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και για τί χρονικό διάστημα τα κρατάμε, σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που υπόκεινται επεξεργασία.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να εξακριβώσετε την ακρίβεια των δεδομένων σας και να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να εξασφαλίσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εμείς στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσουμε την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Δικαίωμα φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα ζητήσετε από εμάς να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να διαβιβαστούν σε άλλο πάροχο χωρίς αντίρρηση. Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του Χρήστη, ή σύμβαση της οποία ο Χρήστης είναι μέρος ή ως μέρος τυχόν σχετικών προ-συμβατικών υποχρεώσεων.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας εφόσον η συγκατάθεση είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

Δικαίωμα καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Εποπτεύουσα Αρχή αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το εφαρμοστέο δίκαιο. Ωστόσο, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν μας δίνατε την ευκαιρία να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας προτού προσεγγίσετε την Αρχής προστασίας προσωπικών Δεδομένων και γι' αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με μας αρχικά, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά παρακαλούμε επικοινωνήστε με το info@fighthoax.com. Τα αιτήματά σας αυτά ασκούνται χωρίς χρέωση και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Γενικά, απάντηση στα αιτήματά σας δίδεται εντός (1) μηνός από όταν λάβαμε το αίτημά σας, αλλά εάν το αίτημα απαιτεί περισσότερο χρόνο θα σας ενημερώσουμε σχετικά (εντός ενός μηνός).

Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να ζητήσουμε απόδειξη της ταυτότητάς σας και διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλουμε ένα τέλος, όπου αυτό επιτρέπεται από το νόμο, για παράδειγμα εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό.

Παραβίαση δεδομένων

Θα αναφέρουμε κάθε παράνομη παραβίαση δεδομένων στην παρούσα Ιστοσελίδα σε όλα τα σχετικά πρόσωπα και τις αρμόδιες αρχές μέσα σε 72 ώρες από τη διαπίστωση μίας τέτοιας παραβίασης εάν είναι εμφανές ότι τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί με ταυτοποιήσιμο τρόπο έχουν κλαπεί.

Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με το info@fighthoax.com.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για περαιτέρω πληροφορίες για εμάς ή εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προυποθέσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@fighthoax.com.

FightHoax I.K.E.

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 145715006000

ΔΟΥ: Α’ Θεσσαλονίκης

ΑΦΜ: 800956626